Text Refos De La Llei D Urbanisme: Decret Legislatiu 1/2005 PDF

Descubre el libro de Text Refos De La Llei D Urbanisme: Decret Legislatiu 1/2005 con iguanabus.es. Lea el PDF de Text Refos De La Llei D Urbanisme: Decret Legislatiu 1/2005 en su navegador de forma gratuita. Regístrate y descarga Text Refos De La Llei D Urbanisme: Decret Legislatiu 1/2005 y otros libros de Vv.aa..
Iguanabus.es Text Refos De La Llei D Urbanisme: Decret Legislatiu 1/2005 Image
ISBN 9788439369011
TAMAÑO DEL ARCHIVO 3,48 MB
FECHA 2005
AUTOR(A) Vv.aa.
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s ...
El Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i el Text refós que aprova. El Decret llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. La disposició final segona de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .
Reglament de la Llei d' urbanisme, Decret 305/2006 de 18 ...
L'ordenament jurídic urbanístic català, que està constituït pel Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i el Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat mitjançant el Decret 305/2006, de 18 de juliol, es va establir en el marc de la Llei estatal 6/1998, de 13 d'abril, sobre ...
LIBROS RELACIONADOS